Saturday 12:00 Noon on the CW

Urban Lifestylez Segments